Forskningsmetodik och fördjupningsarbete (15hp) är en fristående kurs i psykologi som tillsammans med den fristående kursen Positiv psykologi och hälsa (15hp) (Kurskod: PSGB05) utgör det som tidigare kallades B-kurs i psykologi. Kursen forskningsmetodik och fördjupningsarbete består av två delkurser: Delkurs 1 - Forskningsmetodik (7,5 hp) Delkursens målsättning är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik för att sedan kunna applicera dem i delkurs 2. Områden som behandlas är olika urvals-, datainsamlings- och analysmetoder för att kunna besvara psykologiska frågeställningar. Möjligheter och begränsningar med olika metoder som tillämpas i psykologisk forskning presenteras, analyseras och diskuteras med hjälp av centrala begrepp och vetenskapsteoretiska perspektiv. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten och redovisningar, praktiska övningar i att använda sig av kvalitativa och statistiska analyser, handräkning och handhavande av ett statistikprogram samt färdighetsträning i intervjuteknik och tematisk analys. Delkursen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför praktiska övningar i kvalitativ och kvantitativ analys på egen hand. Delkurs 2 - Fördjupningsarbete (7,5 hp) Delkursen består i att studenten under handledning planerar och genomför en empirisk undersökning och redovisar undersökningen i en uppsats. Vid seminarier analyserar och diskuterar studenten i grupp problem och svårigheter som finns med att genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning för att kunna förbättra kvaliteten i den egna undersökningen och uppsatsen. Delkursen avslutas med ett uppsatsseminarium där studenten försvarar sin uppsats och opponerar på en annan students uppsats. Delkursen bygger på att studenten mellan seminarierna arbetar med undersökningen och uppsatsen på egen hand. Handledning erbjuds bara under den tid fördjupningskursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.