Kursen riktar sig till personer som vill arbeta eller arbetar i yrken där möten sker med människor med olika funktionsnivåer, exempelvis inom socialpsykiatri, skola, kriminalvård och omsorg. Kursen ger en introduktion till psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer. Introduktionen ges utifrån beteendeperspektiv, funktionsperspektiv samt diagnostisk-symtomatologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur man kan tänka kring beteende, funktionsnivå samt symtom. Kursen ger inte klinisk behandlingskompetens utan ökad förståelse för individens förutsättningar och behov, samt kunskap om möjliga insatser och färdighetsträning. Men för att öka denna förståelse innehåller kursen workshops med fokus på att studenten ska tillägna sig färdigheter i och erfarenhet av att konkret genomföra olika delmoment inom social färdighetsträning, symtomhantering samt pedagogiskt bemötande. Professionellt förhållningssätt och empatisk förståelse behandlas och diskuteras. Möjliga anpassningar, stöd och kompensatoriska insatser utifrån individens behov tas upp och problematiseras, bland annat i förhållande till aktuell lagstiftning.