Kursens syfte är att studenten skall träna ett vetenskapligt arbetssätt med kritisk värdering, analys och syntes, samt tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt med urskiljning, formulering, planering och lösning av problem med teknisk relevans. Studenten ska utföra ett självständigt arbete och presentera detta muntligt och skriftligt, samt genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten. Kursen utgör en avslutning på civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik.