Kursen består av två delar: en metoddel (7.5 hp) och en uppsatsdel (7.5 hp). I metoddelen behandlas samhällsvetenskapliga och turismvetenskapliga idétraditioner och forskningsprocessens olika delar. I uppsatsdelen ska studenten arbeta med en konkret, verklighetsnära turismrelaterad samhällsproblematik. Uppsatsen baseras på tidigare turismvetenskaplig forskning samt eget insamlat material. Kursen innehåller olika metoder för insamling och bearbetning av data och olika urvalskriterier som föregår själva datainsamlingen. Studenten genomför olika metodmoment med särskild betoning på forskningsprocessens olika delar, så som problemformulering, teorianknytning, metodval, empiriinsamling, analys och resultatredovisning. Kursens undervisningsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.