Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet barnfetma och belyser många viktiga aspekter. Där ingår epidemiologi och orsaker till barnfetma, alltifrån genetik till psykosociala belastningsfaktorer, följder av barnfetma med fokus på somatisk sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Även psykosociala påföljder av fetma i barnaåren behandlas. Åtgärder för barn med fetma delas in i prevention och behandling. Preventionsdelen har fokus på skol- och barnhälsovårdens samt barnomsorgens möjligheter där även samhällsinterventioner diskuteras. Behandlingar för lindrig till svår fetma som är användbara på olika vårdnivåer gås igenom på djupet. Metoder som tas upp är allt ifrån samtalsteknik för beteendemodifiering till kirurgi och för vilka patienter respektive metod är lämplig. Även de olika professionernas roller inom barnfetmavården kommer att belysas. Tre obligatoriska kursträffar om vardera två dagar med föreläsningar och seminarier. Övrig undervisning sker via webbaserad plattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen på kursorten vid det fjärde och sista tillfället.