Kursen vänder sig till dig som har en äldre barnmorskeexamen men som saknar en magisterexamen. I kursen ingår både vetenskaplig teori och metod som en förberedelse för examensarbetet samt själva examensarbetet.  Kursen ger en fördjupning i vetenskaplig teori och metod och tar upp systematisk litteratursökning samt kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner. Du kommer också att självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet och presentera detta skriftligt och muntligt. Som en del i examinationen ska du kritiskt granska andras examensarbeten.