Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta i företagshälsovård eller i organisationer och myndigheter med verksamhet som är inriktad på att främja hälsa och arbetsvillkor samt förebygga ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Inriktning beteendevetenskap:
ger fördjupade kunskaper om teorier och modeller avseende organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Du lär dig att kartlägga och bedöma hälsorisker och friskfaktorer, samt att planera, implementera och utvärdera åtgärder för att hantera och förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Inriktning ergonomi:
ger fördjupade kunskaper om skademekanismer och riskfaktorer gällande arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Du lär dig att mäta och bedöma arbetsmiljörisker samt att planera och implementera ergonomiska åtgärder. Du får kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och metoder för bedömning av arbetsförmåga.

Inriktning företagssköterska:
ger fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande arbete, arbetslivsinriktad rehabilitering samt ledarskap och organisation relaterat till hälsa. Du lär dig att bedöma frisk- och riskfaktorer samt att genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder och medicinska kontroller.