I många yrkesmässiga beslutssituationer förväntas beslutsfattare välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet i vilka konsekvenserna blir. Syftet med den här kursen är att ge en filosofisk bakgrund till denna typ av beslutsfattande samt insikter och underlag för egen reflektion kring hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur kan man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har det hur handlingsalternativen formuleras för vilket beslut som bör fattas? Kursen strävar att ge beslutsfattare verktyg för att fatta beslut i yrkesmässiga sammanhang på ett systematiskt sätt ur ett filosofiskt perspektiv. Kursinnehållet är teoretiskt (och förutsätter viss matematisk grund) men strävar även till att knyta an till praktiska tillämpningar.Kursen består av föreläsningar, 2 seminarier (inkl obligatoriska förberedelser inför seminarier) och ett examinerande projektarbete och ges helt på distans. Undervisningsspråket är engelska. För en kort introduktion till ämnet, lyssna på avsnittet Richard Bradley on Understanding Decisions av podden philosophy bites.