Utexaminerade studenter förväntas ha de nödvändiga färdigheterna för en framtida yrkeskarriär inom bioteknikområdet (eller besläktat område), såväl som för fortsatta akademiska studier. Industriell och miljöinriktad bioteknik handlar om användningen av enzymer och mikroorganismer för att tillverka specifika produkter eller tillhandahålla tjänster som vattenrening. Detta har stor betydelse för områden såsom kemikalier i små och stora kvantiteter, läkemedel eller dessas komponenter, mat och foder, papper och massa, energi, textilier och andra polymera material. Det är därför i detta omfattande industrisamhälle som vi främst finner framtida karriärval. Andra karriärmöjligheter finns inom akademisk forskning, patent- och konsultföretag, finans, forskningspolitik eller journalistik. Den allmänna synen är att Europa år 2025 kommer att ha gjort betydande framsteg mot ett biobaserat samhälle, och i synnerhet att den europeiska kemiska industrin kommer att betrakta bioteknik som en väsentlig del av verktygen för process- och produktutveckling. Detta innebär att marknaden för biotekniker sannolikt kommer att fortsätta växa i framtiden, och att bioingenjörer med inriktning på industri/miljö kommer att bli en av hörnstenarna vad gäller utformningen av ett hållbart samhälle. De obligatoriska kurserna omfattar 88,5 ECTS (94,5 ECTS för internationella studenter), varav det slutliga examensarbetet är på 30 ECTS. För att nå 120 ECTS måste studenten välja bland en lista av rekommenderade kurser, men vissa kan också väljas fritt från annat håll. Studenterna kan således skräddarsy sin utbildning mot olika profiler, t.ex. "Industriell processdesign" eller "Analys av miljö/miljösystem". Färdigheter såsom problemlösning och projektarbete, samt muntlig och skriftlig presentation, tränas i flertalet kurser. Utbildningen är nära kopplad till forskning som bedrivs vid Skolan för bioteknologi och svensk bio-, läkemedels- och kemisk industri.