Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik,sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall,hypotesprövning, sambandsanalys. Sökning efter sekundärdata på nätet.