Kursens syfte är att den studerande ska förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av pedagogiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Gemensamt för dessa ämnen är att man studerar mänskligt beteende. Inom pedagogiken studeras påverkan och påverkansprocesser i samband med exempelvis uppfostran, utbildning/undervisning och arbetsliv. Inom psykologin intresserar man sig för människans beteende, tankar och känslor ur ett individperspektiv. Inom ämnet sociologi studeras och analyseras förhållanden i samhället utifrån ett perspektiv, där individens grupptillhörighet blir central. Vad kan man läsa efter BVG? Genomgången Beteendevetenskaplig grundkurs (BVG) ger behörighet att söka till fortsättningskurser inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi vid Linköpings universitet. Behörighet att söka till samtliga tre ämnen är uppfyllt om man har godkänt på hela BVG 60 hp. Om inte hela BVG är godkänd gäller följande förkunskapskrav för att kunna söka till pedagogik, psykologi resp. sociologi: Pedagogik 2 BVG 60 hp godkända eller minst 45 hp godkända på BVG. I dessa 45 hp godkända poäng ska delkursen Lärande, påverkan och utveckling en livslång process 7,5 hp ingå. Psykologi 2 BVG 60 hp godkända eller minst 45 hp godkända på BVG. I dessa 45 hp godkända poäng ska delkursen Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang 7,5 hp ingå. Sociologi 2 BVG 60 hp godkända eller minst 45 hp godkända på BVG. I dessa 45 hp godkända poäng ska delkursen Den samhälleliga blicken 7,5 hp ingå. Examen För studerande som har läst Beteendevetenskaplig grundkurs (60hp) samt Pedagogik 1/ Psykologi 1/ Sociolog 1 (30hp), gäller begränsade möjligheter att använda samtliga poäng i en examen. Vid en examen överlappar ämneskurserna den Beteendevetenskapliga grundkursen, vilket innebär att kurserna tillsammans motsvarar 60hp.