Lövskog och dess betydelse för en skogsfastighets- och det svenska skogsbrukets möjligheter till lövvirkesproduktion, utgör innehållet i kursen Lövskog och förädling I. Du studerar ädellöv, allmänt löv, virke, förädling och marknad. Kursen berör också översiktligt skötsel och produktion av några av våra främmande träslag. Efter kursen ska du kunna genomföra en analys av en skogsfastighets möjligheter till lövvirkesproduktion genom att känna till de vanligaste skötselprinciperna för svenska lövträd med avseende på virkesproduktion och andra värden som kan vara biologiska och sociala. Du ska också känna till och kunna ta reda på geografisk, sortimentsvis och prismässig avsättning för lövtimmer, samt känna till konkurrerande produktionsområden. Målet är att ge förutsättningar för att bedriva en aktiv, lönsam och hänsynsfull skötsel av lövskog.Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk. 3 stycken 2-dagars träffar.