Kursen tar upp skogsbrukets och skogsägandets förutsättningar internationellt. Vi går igenom förutsättningar för skogsproduktion och teknik som rör avverkning, transporter, virkesanvändning och skogsindustri. I viss mån berörs även politiska och marknads-mässiga förhållanden som kan inverka på skogsnäringen. Efter en introduktion kommer du att på egen hand få fördjupa dig i ett enskilt land och presentera ditt arbete.Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.