En övergripande introduktion till de olika riktningarna inom samhällsvetenskaperna ges såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen omfattar dessutom en kort introduktion till projektarbeten och metoder för datainsamling som t.ex. enkäter, intervjuer, målgrupper o.s.v. Den här delen av kursen kommer att baseras på praktiska exempel i syfte att ge studenterna konkreta kunskaper om marknadsundersökningar. Ämnen som behandlas är: hur man specificerar informationsbehovet i samband med beslutsfattande om marknadsföring hur man identifierar relevant information och informationskällor i syfte att belysa de förhållanden för marknadsföringen som är relevanta för problemställningarna hur man, i viss omfattning, använder sig av kvalitativa och kvantitativa metoder för att förklara marknadsförhållandena som är relevanta för projektet hur man analyserar informationen som man har fått fram om marknaden och jämför den med en allmän marknadsföringsstrategi