Denna avancerade kurs syftar främst till att förfina dina färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, essäistik och kritik. Samtliga delkurser baseras på praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade författare och skribenter. Undervisningen sker dels i form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels och framförallt i form av nätbaserade uppgifter, uppföljningar och diskussionsgrupper. Kursen examineras i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter och genom ett större konstnärligt arbete.Urvalsprov Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen. Urvalsprovet ska bestå av en skönlitterär text på 10-12 sidor, en miniessä på temat En plats: Fiktiv eller verklig, 2-4 sidor, och examensarbetet från kurs i eller motsvarande Kreativt skrivande 61-90 hp. Format: Times eller Times New Roman, 12. Radavstånd 1,5. Word eller pdf. Examensarbetet kan skickas i eventuellt avvikande format. Texterna skickas som bilagor. Den sökandes namn, sökt kurs och bilagans nummer anges i filens namn. Den sökandes namn anges också i dokumentet. Urvalsprov mailas till urvalsprov.ks@lnu.se senast 30 april 2018. Skicka från den epostadress du angett på Antagning.se. Ni som inte är färdiga med examensarbetet vid ansökningstidens utgång skickar in detta till samma adress senast den 2 juni.