Kursen behandlar marknadsekonomins, kapitalismens och de globala marknadernas framväxt och funktionssätt från 1800-talets mitt och fram till idag. Kursen lägger sin tonvikt vid västvärlden.