Kursen ger insikter om hur kulturbegrepp och ett kulturanalytiskt perspektiv kan användas såväl för att belysa dagens samhällsfrågor, livsmönster och vardagsliv som för att rekonstruera historiska miljöer och kulturell förändring.

Denna kurs ger dig insikter om hur det svenska samhället och de värderingar som genomsyrar Sverige har ändrats genom tiden. Under kursens gång kommer du att få en djupare insikt i hur människor i Sverige har uppfattat och förhållit sig till fenomen som sexualitet, våld, rädsla, familjeliv, arbete och fritid, ting och konsumtion. Men kursen ger inte bara en möjlighet att läsa om dessa företeelser, det ger dig även möjlighet att aktivt arbeta med egna analyser av olika kulturella fenomen.

Vi startar kursen med att läsa och diskutera hur etnologi kan öka förståelsen för människors vardagsliv och hur ämnet formats som vetenskaplig disciplin. Därefter genomför vi ett mindre etnografiskt fältarbete där du tillsammans med några kurskamrater lär dig att upptäcka, beskriva och analysera nuet, vad som finns och pågår här och nu. Denna uppgift genomförs i samarbete med Kulturhistoriska Museet (Kulturen) i Lund.

Under tredje delkursen står det förflutna och kulturella förändringsprocesser i fokus. Under kursen presenteras ett etnologiskt perspektiv på samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste två hundra åren, samt olika typer av informationskällor och metoder som används av etnologer för att rekonstruera och analysera historiska förhållanden och skeenden. I gruppövningen ”Spår” utgår man från ett föremål och beskriver dess etnologiska historia.

Kursen avslutas med en delkurs där berättande och folklore sätts i fokus. Här presenteras hur människor i nutid och i historien, såväl verbalt som genom andra kommunikationsformer, hanterat sin vardag och påverkat samhället.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

https://www.kultur.lu.se/kurs/ETNA14