I kursen behandlas antropologiska, historievetenskapliga och sociologiska perspektiv på förhållandet mellan människa och natur. Vidare belyses de globala överlevnadsfrågorna 2 ur olika perspektiv. Speciellt behandlas den moderna debatten kring hur dessa frågor kan lösas.

Kursen består av följande delkurser:

1. Miljöantropologi, 7,5 högskolepoäng,

I kursen presenteras antropologins olika bidrag till studiet av mänskligt naturumgänge som ett kulturfenomen. Bland annat behandlas riktningar som kulturekologi, symbolisk ekologi, etnoekologi och politisk ekologi.

2. Miljöhistoria, 7,5 högskolepoäng,

I kursen ges en introduktion till arkeologins och historievetenskapernas bidrag till vår kunskap om människodrivna miljöförändringar över tid. Tonvikt läggs vid sambandet mellan natursyn, försörjningsstrategier och ekologiska förändringar och hur detta samband utvecklas över längre tidsperioder.

3. Miljö- och utvecklingssociologi, 7,5 högskolepoäng,

Kursen behandlar miljö- och utvecklingsproblematikens samhälleliga orsaker och konsekvenser. Den tar upp olika sociologiska perspektiv som t.ex. livsstil, genus, modernitetsteori, riskupplevelse och medias roll. Dessutom behandlar kursen miljörörelsens olika inriktningar.

4. Ekologisk ekonomi, 7,5 högskolepoäng.

Kursen behandlar olika förslag till hur moderna ekonomiska system skulle kunna modifieras för att bli mer förenliga med de naturgivna förutsättningarna för mänsklig försörjning. Förslag som diskuteras kommer från såväl neoklassisk miljöekonomi som det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Kursen belyser bland annat förhållandet mellan miljöproblem och ekonomisk tillväxt, ekologiskt ojämnt utbyte och globala miljöbelastningsförskjutningar.

http://keg.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/fristaende-kurser