<p>Kursen ges som fristående kurs.</p><p>På denna kandidatkurs introduceras studenten till ett urval av vetenskapliga metoder som är relevanta för ämnet humanekologi. Under kursens gång kommer studenten att skriva en kandidatuppsats som bygger på litteratur och/eller egna undersökningar i exempelvis arkivstudier och/eller fältarbete.</p> <p>Kursen inleds med <em>Forskningsmetodik I</em> (7,5 hp). Här koncentreras undervisningen kring relevant samhällsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori med anknytning till humanekologi. Studenten lär sig att tillämpa olika undersöknings- och analystekniker och förstå vilka effekter olika val av teori och metod ger på forskningsresultatet. Här introduceras både kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder.</p> <p>Under den andra delkursen, <em>Forskningsmetodik II</em>, (7,5 hp) väljer studenten ett för humanekologin relevant uppsatsämne. Sedan fördjupar studenten sina kunskaper om, och färdigheter i, metoder som går att koppla till det ämne studenten valt.</p> <p>Den sista delkursen <em>Examensarbete för kandidatexamen </em>(15 hp) syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra, rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt examensarbete. I slutet av kursen examineras studentens uppsats under ett seminarium där det också ingår att studenten ska opponera på en annan students kandidatuppsats.</p><p></p>