Masterprogrammet i mellanösternstudier är ett tvärvetenskapligt masterprogram med syfte att utveckla fördjupade kunskaper om det nutida Mellanöstern. Programmet tränar studenten i kritiskt tänkande och ger studenten förmåga att tillämpa detta på aktuella händelser och debatter i och om regionen. Programmet syftar även till att utbilda studenten i samhällsvetenskapliga teorier och varierande forskningsmetodologier, samt ger tillfällen till tillämpning av metodologiska färdigheter.

Mellanöstern analyseras som ett historiskt föränderligt begrepp, snarare än som en avgränsad geografisk region. Särskild vikt ägnas de processer, normer och flöden genom vilka Mellanöstern kontinuerligt konstrueras, såsom migration, flyktingskap, juridiska, politiska, sociala och ekonomiska förhållanden samt kulturella och genusmässiga konstruktioner.
Pedagogiskt bygger programmet på en nära koppling till forskning inom Mellanösternstudier, där studenten integreras i pågående forskning inom fältet. Vid sidan av föreläsnings- och seminariebaserad undervisning, betonar programmet handledning och mentorsskap samt erbjuder individuellt utformade fältstudier och tillämpade övningar. Under programmet genomför studenten ett självständigt fältarbete under handledning och tränas i att akademiskt granska andra studenters arbeten.

Programmet erbjuder vidare ett flertal valbara kurser som relaterar till aktuella utvecklingstendenser i Mellanöstern och diasporiska grupper med ursprung i regionen.