Utbildningen syftar till att, utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utveckla fördjupade kunskaper om barns utveckling, livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Efter avslutad utbildning ska specialistsjuksköterskan kunna observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier, ansvara för hälsoundersökningar, beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt kunna tillämpa preventiva åtgärder enligt lagar, mål och riktlinjer. Du kan arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, i barnhälsovården eller elevhälsovården.