Syftet med kursen är att få djupgående kunskaper och färdigheter inom hållbarhetsområdet. Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenten aktivt deltar i och observerar det arbete som bedrivs på en hållbarhetsavdelning. Detta kan vara i näringslivet, organisationer eller offentlig sektor. En individuell praktikplan följs och en reflektionsuppgift som knyter an till praktiken utförs.