Kursen vänder sig till dig som är verksam yrkeshandledare inom hälso- och sjukvården och inom omsorgsverksamhet samt inom flera olika professioner, vilket innebär möjlighet till ett fördjupat interprofessionellt perspektiv. I kursen belyses olika teoretiska utgångspunkter för lärande, handledning och kommunikation. Du erbjuds möjligheter till praktisk träning av reflektionsmetodik, samtalsmetodik samt återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning. Kursen består av tre delkurser som examineras var för sig. Du läser kurserna i den ordningsföljd som du har behov av. Detta innebär att du kan välja att göra delar av kursen denna termin och spara delar till nästa gång kursen ges. Rekommenderad studieordning är dock att läsa delkurserna i den ordningsföljd som de ges i kursen som helhet.