Kursen bygger på fyra olika delkurser. Delkurs 1, Makroekonomi, ger fördjupad kunskap om de kortsiktiga orsakssambanden som skapar konjunktursvängningar och särskild vikt läggs vid analys av de finansiella marknadernas funktionssätt och deras koppling till den reala ekonomin. I delkurs 2 fokuseras sedan på ekonomisk tillväxt och fördelning i ett långsiktigt globalt och nationellt makroekonomiskt perspektiv. Denna delkurs ger en betydande fördjupning av makroekonomiska teoriernas innehåll och förståelsen av långsiktiga makroekonomiska frågeställningar. Vidare behandlas ekonomisk tillväxt och fördelningsaspekter i utvecklingsländer. Kursen integrerar teori och empiriskt arbete.Delkurs 3, Strategiska beslut, ger fördjupade kunskaper om hur man med mikroekonomisk teori och spelteori analyserar individers och företags agerande i situationer som kännetecknas av ömsesidigt beroende. Vidare ges fördjupad kunskap om beteendet i olika marknadsformer. I den sista delkursen ges bredare kunskap inom ett av nationalekonomiämnets tillämpningsområden. På höstterminen är det tillämpningsområdet hälsoekonomi, medan det på vårterminen är miljöekonomi.