Programmets fokus ligger på hållbar utveckling som en viktig samhällsutmaning för politik och offentlig förvaltning. Det är ett nära samarbete mellan tre ämnen: kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Programmet är ett ettårigt magisterprogram på 60 högskolepoäng och ges på engelska. Under höstterminen läser du flervetenskapliga kurser som behandlar hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning och bidrar till att du får teoretiska och empiriska insikter om komplexiteten i olika miljöproblem och deras kopplingar till sociala och ekonomiska förhållanden. En förståelse utvecklas för hur miljöproblem blir konstruerade som problem och vad detta får för konsekvenser för hur de hanteras. Du utvecklar kunskaper om vad rollen som professionell tjänsteman och planerare kan och bör innebära i arbetet för en mer hållbar samhällsutveckling. Utbildningen belyser också hållbar utveckling i ett jämförande perspektiv och därmed skapas insikter om hur och varför problem, perspektiv och lösningar varierar i olika delar av världen. Olika teoretiska perspektiv på hållbar utveckling belyses, problematiseras och diskuteras. Dessa perspektiv relateras till konkreta erfarenheter och exempel på planering för hållbar utveckling. Kurserna i programmet har varierande arbetssätt och praktikinslag. Problembaserade undervisningsmetoder används under utbildningen. Under vårterminen väljer du mellan tre olika kurser med inriktning mot kulturgeografi, sociologi eller statskunskap. Kurserna inleds med samläsning under delkursen "Metod och analys" där du utvecklar insikter och färdigheter i metod och analystekniker som är särskilt relevanta för hållbar utveckling. Du får träna din förmåga till operationalisering genom att dels arbeta med olika typer av välkända hållbarhetsindikatorer, dels att utmanas till självständigt och kreativt tänkande kring alternativa indikatorer. Du utvecklar också dina kunskaper och färdigheter i traditionellt empiriskt fältarbete. Slutligen utvecklar du kunskaper och färdigheter i framtidsstudiens olika metod- och analystekniker: till exempel visionsarbete och trendframskrivning. Vårterminens studier omfattar också tematiska delkurser och ett självständigt arbete om 15 hp inom respektive inriktning.