Programmet erbjuder dig som är audionom, hörselpedagog eller hörseltekniker en möjlighet till fördjupning av dina yrkeskunskaper. Efter avslutade studier är du väl rustad att aktivt delta i verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete inom ditt yrkesområde. Du har också möjlighet att söka till dig vidare till en forskarutbildning.Programmet ger dig bred allmänbildning inom vetenskapsteori, forskningsetik och vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Du får också fördjupa dig inom ditt yrkesområde genom specialkurser inom hörselvetenskap/audiologi.Du som är audionom, alternativt arbetar inom hörselvården som pedagog eller tekniker, läser hörselskadeprevention. Därefter finns valfria kurser inom personcentrerad rehabilitering, barn med hörselskador, digital signalbehandling och auditiv modellering samt störningar i den centrala auditiva processen.I ditt examensarbete utforskar du självständigt frågeställningar inom ett område som särskilt intresserar dig. Du får då möjlighet till ytterligare specialisering och fördjupning.