Det här läser du på programmetUnder de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär- till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.År 4-5 är kliniska år. Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av både klinikförberedande och klinisk undervisning. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik. Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation.