Med utgångspunkt i samtidens medialt rörliga barnkultur analyseras och diskuteras begrepp som konvergenskultur, transmedialt berättande, deltagarkultur och kulturella ikoner. Under delkursen ges en rad exempel på kulturella fenomen som visar på hur olika barnkulturella uttryck (såsom musik, text, bild, film), medier, praktiker och sociala kontexter är sammanlänkande såväl intermedialt som historiskt. Fokus ligger på barnkulturens transmediala struktur och förutsättningar, det vill säga att enskilda fenomen och artefakter kommer att förstås och analyseras som delar av större mediala komplex. Kursen utgör delkurs 1 i Barnkultur II, 30 hp.