Kursen behandlar barndomssociologi och intersektionalitet i relation till barnkultur och ger kunskap om fältens teoretiska och metodiska principer. Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och undersöker dess relation till andra sociala kategoriseringar. De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel främst i relation till den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen. Kursen utgör delkurs 1 i Barnkultur II, 30 hp.