Denna kurs ägnas åt arbetet med det examensarbete som leder fram till magisterexamen med inriktning på etnologi. Studenten förbereder och genomför en etnologisk undersökning och rapporterar den i form av ett examensarbete. Examensarbetet ska visa att studenten har överblick över relevant tidigare forskning, att hen kan använda perspektiv och begrepp som hen har tillägnat sig genom etnologistudierna, att hen behärskar en akademisk form i sitt skrivande, och först och sist att hen förmår utvinna ny kunskap ur etnologiskt primärmaterial.