Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar problemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar. Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas i form av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Den slutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.