Kursen vänder sig till fysikstudenter som vill forska kring partikelacceleratorer eller använda sig av partikelacceleratorer i experimentell eller medicinsk fysik. Kursen behandlar transversell och longitudinell stråldynamik samt tar upp centrala tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vakuum, jonkällor och stråldiagnostik. Den kommer att ge en översikt över cirkulära och linjära acceleratortyper som kolliderare, cyklotroner, synkrotron-ljuskällor, frielektronlasrar, jonfällor och lagringsringar samt deras tillämpningar. Speciellt kommer acceleratorer med svensk anknytning (MAX I-IV, ESS, XFEL, FAIR, LHC och DESIREE) och acceleratorer inom cancerterapi (Skandionkliniken i Uppsala och HIT i Heidelberg) att behandlas.