Kursen fördjupar kunskapen om den vetenskapsteoretiska och begreppsliga grunden för genusstudier. Den inleds med studier av olika inriktningar i feministisk teori. Därefter introduceras såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Terminen avslutas med ett mindre, självständigt uppsatsarbete.