Beskrivning: Kompletteringsutbildningen för utländska jurister är en integrationssatsning på uppdrag av regeringen i enlighet med förordning (2008:11) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Kompletteringsutbildningen för utländska jurister omfattar två års heltidsstudier och leder till en svensk juristexamen, som är en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. En svensk juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete, såväl inom som utom landet, inom offentlig förvaltning och näringslivet, samt för rättsvetenskapliga forskarstudier. Utbildningens upplägg: Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska. Utbildningen ges inte på distans. Utbildningen har 30 platser. Behörighetskrav: För att vara behörig krävs utländsk juristexamen om minst 3 år samt minst godkänt betyg i Svenska B/3 eller motsvarande. Urval: • Akademiska meriter/studier utöver utländsk juristexamen i form av dels utbildningar och kurser i juridiska ämnen som inte ingår i eller har sin motsvarighet i examen, dels icke-juridiska ämnen som till sin inriktning och omfattning är av värde för jurister såsom sociologi, rättssociologi, socialantropologi, filosofi, psykologi, kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap och statsvetenskap; • Arbetslivserfarenhet med en klar juridisk inriktning t.ex. som jurist på en advokatbyrå eller på en juridisk avdelning på ett större företag eller vid en statlig myndighet eller kommun. Arbetslivserfarenhet kan även innefatta annat kvalificerat arbete med inslag av normtillämpning, exempelvis om du har arbetat som polisman eller socialsekreterare. Arbete före juridikstudierna beaktas normalt inte. Obetalt välgörenhetsarbetet, som t.ex. med Rädda barnen, anses också meriterande om det har stor omfattning och en klar juridisk inriktning; • Motivationsbrev på svenska; och • Ytterligare kunskaper i svenska språket, eftersom förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är av särskild vikt för utbildningen. Språkkunskaperna kommer att verifieras genom ett obligatoriskt språkprov, baserat på juridisk text, som anordnas av Juridiska institutionen i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet. Ansökan: Till ansökan skall följande handlingar bifogas: - Kopia på examensbevis med utbildningsbeskrivning i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. - Kopia på betyg i Svenska B/3 på gymnasial nivå eller motsvarande. - Kopia på intyg från övriga akademiska meriter i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. - Kopia på intyg eller referenser från arbetsgivare i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. - Motivationsbrev på svenska. För detaljerad information gällande utbildningen samt antagning till denna se utbildningens hemsida: http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kompletteringsutbildningen Observera att ansökan vid ansökningstillfället skall vara komplett. Ingen komplettering efter sista ansökningsdag den 16 april är möjlig.