Kursen behandlar översiktligt dagens japanska samhälle ur politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter mot bakgrund av den omdaning av samhället som skett sedan andra hälften av artonhundratalet.