Kursen omfattar grundläggande kännedom om antik grekiska via koinégrekiskan och är i första hand avsedd att ge en grund för Bibelgrekiska II. Koiné är den gemensamma dialekten i den efterklassiska grekiska språkgemenskapen och är det språk som bl a Nya testamentet skrevs på. Den skiljer sig på ett antal smärre punkter från den klassiska attiskans formlära och syntax. Kursen är även lämplig för fortsatta studier inom den klassiska grekiskan eller inom andra ämnesområden som är betjänta av elementära kunskaper i grekiska. Utifrån en nybörjarbok, en grammatik och en grekisk utgåva av evangelierna behandlar kursen skriftsystemet, de vanligast förekommande orden i Nya testamentet, grundläggande böjningsmönster, det väsentliga i kasusläran och de två viktigaste tempussystemen. Elementära språkhistoriska och filologiska kunskaper förmedlas.