I kursen får studenten fördjupa sina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får studenten utveckla sin förmåga att aktivt delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då samtala om kända ämnen inom den globala domänen. Studenten får också utveckla sin förmåga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger också kunskaper i att analysera olika typer av teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.