I kursen far studenten fordjupa sina fardigheter i svenskt teckensprak med fokus på formagan att förstå och producera mer avancerade teckensprakstexter av olika typer i saval monolog- som dialogform. Dessutom far studenten utveckla sin formaga att aktivt delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då samtala om kända amnen inom den globala domänen. Studenten får också utveckla sin formaga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckensprak, utan storande felaktigheter. Kursen ger också kunskaper i att analysera olika typer av teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.