I kursen får studenten fördjupa sina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får studenten utveckla sin förmåga att aktivt delta i flerpartssamtal om olika ämnen, och sin förmåga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger även fördjupande kunskaper om teckenspråkets uppbyggnad med särskilt fokus på textuppbyggnad och texttyper.