Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka ett antal centrala verk i den västerländska litteraturhistorien, utifrån såväl ursprungskontext, samtidshistoriskt som ett nutida perspektiv. Tre verk eller författarskap från den tidigmoderna epoken ägnas ett närmare studium. Några av de kritiska och teoretiska begrepp som tillämpas är intertextualitet, mimesis, fiktion och genus.