Kursen behandlar atmosfäriska partiklar (aerosoler) och deras inverkan på molnbildning, molnegenskaper och klimat. Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av och vår förmåga att förutse de klimatförändringar Kursen fördjupar sig därför i aerosolers och molns inverkan på klimatet, från processer till klimatmodellers funktion. Kursen ger kunskaper om: * Atmosfärens struktur, allmänna cirkulation och molnbildning. * Atmosfäriska modeller, deras uppbyggnad och funktion: från boxmodeller till regionala/globala transport- och klimatmodeller * Atmosfäriska aerosolers källor, transformationsprocesser och torr/våtdeposition. * Växelverkan mellan atmosfärens aerosoler, vattenånga och moln (Khöler-teori). * Växelverkan mellan aerosoler/moln och elektromagnetisk strålning, inverkan på atmosfärens strålningsbalans, aerosolers direkta och indirekta klimateffekter. * Aerosoler och molns roll i klimatets återkopplingsmekanismer. * Hur aerosoler och moln representeras i atmosfäriska modeller samt parameterisering av aerosol- och molnprocesser. * Osäkerhet i klimatmodeller, med betoning på de osäkerheter som beror på aerosoler och moln. * Experimentella metoder och observationer av betydelse för kursen och med tyngdpunkt på fjärranalys, stationsnätverk och dataassimilering. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer