Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning vad gäller det nederländska språket och den nederländskspråkiga litteraturen.Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och om de nederländskspråkiga ländernas kultur och samhälle samt grundläggande förmåga i vetenskaplig textproduktion krävs eller är en konkurrensfördel.Kursen består av följande delkurser:1. Nederländskspråkig litteratur, 6 hpDelkursen behandlar nederländskspråkig litteratur från epokerna upplysningen, romantiken, naturalismen och interbellum genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt perspektiv.2. Nederländsk lingvistik, 6 hpDelkursen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett variationsperspektiv genom att diskutera fallstudier av dialektal, social och historisk variation i relation till aktuell forskning.3. Vetenskapligt skrivande, 3 hpI delkursen övas skriftlig språkfärdighet med fokus på vetenskapligt skrivande.4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hpI delkursen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur.Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.