Kursen gör studenterna förtrogna med de tre huvudsakliga befolkningsprocesserna - fertilitet, mortalitet och migration - genom att inrikta sig på befolkningsutvecklingen i Sverige och Europa från slutet av 1800-talet och framåt samt i viss mån på befolkningstendenser och frågeställningar som är aktuella i fattigare länder. Kursen är indelad i tre delar.En del behandlar familjedynamik och inriktar sig på relationerna mellan kvinnors förvärvsarbete, familjepolitik och barnafödande.En del behandlar orsaker till och konsekvenser av internationell och inhemsk migration både på individ- och samhällsnivå.En del behandlar sjuklighet och mortalitet ur såväl biologiska som sociala aspekter.