Kursen Scenkonstens teori och metod ger fördjupade kunskaper i teorier och metoder som är särskilt lämpliga för studier av performativa praktiker, däribland scenkonst. I kursen tas bl a olika aspekter upp som gäller scenkonsternas profilämnen föreställningsanalys, dramaturgi, historiografi och kulturella iscensättningar. Olika nyckelbegrepp, vilka är centrala för allt umgänge med vetenskapliga teorier och metoder, studeras.