Kursen har som mål att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen utgår från ett utvecklingsekologiskt och barndomssociologiskt synsätt och har en bred ansats. Den ger en introduktion till aktuell forskning inom följande områden:
- utvecklingspsykologi,
- interaktion och socialpsykologiska processer,
- samtal med barn och unga,
- skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
- samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Länk till kurshemsidan