Turism anses ofta som en möjlighet för att skapa utveckling och sysselsättning. Kursen belyser olika turismformer och deras effekter på samhället och miljö. Det uppmärksammas i synnerhet turismformer som är viktiga för perifera områden såsom ekoturism, kulturarvsturism och sport/aktivitetsturism. I kursen riktas fokus på turismens mottagningsområden, "destinationer". Här diskuteras stadsturism och turism på landsbygden där särskilt vikt läggs på perifera och skyddade områden. Vid sidan om former och effekter presenteras management- och planeringsmodeller. I momentet diskuteras också massturism och dess destinationer.