Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. I kursen ges en övergripande orientering till HR-arbete (Human Resources Management) såväl nationellt som internationellt. Kursen behandlar särskilt strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. Kursen introducerar vidare teoretiska verktyg som sedan tillämpas i ett praktiskt inriktat case-arbete. I kursen problematiseras också HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening samt personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv. Moment 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hp HR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 credits Momentet introducerar teorier och modeller som fungerar som verktyg för analys av HR-arbete. HR’s roll diskuteras och problematiseras i relation till andra organisatoriska roller och funktioner. I momentet diskuterar också hur olika aktörer påverkar personalstrategiskt arbete såväl operativt som strategiskt. Moment 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektiv Working with organizational change from a HR-perspective, 7,5 credits Momentet fokuserar de personalstrategiska utmaningar som kan uppstå i företag och organisationer i samband med förändringsarbete. Betydelsen av omvärldsbevakning och företags och organisationers relation till en omgivande kontext problematiseras samt hur denna kontext inverkar på HR-arbetets fokus och innehåll. Under momentet genomförs en empirisk studie som fokuserar förändringsarbete i en av studenten egen vald HR-kontext. Som en förberedelse för den empiriska studien ges en kortare introduktion till kvalitativ metodologi vetenskapligt skrivande.