Den studerande ska, genom litteraturstudier, seminarier, eget arbete under handledning och med hög grad av självständighet planera och genomföra ett vetenskapligt projekt vilket redovisas i form av ett examensarbete som kan utgöra grund för vetenskaplig publikation. Examination sker av en av universitetet utsedd examinator. Kursen ingår i Masterprogrammet i arbetsterapi men kan i mån av plats läsas som fristående kurs.