I huvuddelen av kursen förklaras, diskuteras och övas modellering som underlag för beslutsfattande. I ekonomiska utvärderingar av interventioner på hälsooområdet, som utgår från ett beslutsfattarperspektiv, är det ofta nödvändigt att samla information från många källor och att följa utvecklingen av ett sjukdomsförlopp med ett långt tidsperspektiv samt att ta hänsyn till osäkerheten i de estimat som erhålls på detta sätt. För att kunna göra detta har modellering som underlag för beslutsfattande kommit att bli alltmer använt i hälsoekonomisk utvärdering. I kursen gås olika modelleringsmetoder igenom och studenterna ges en chans att konstruera och köra egna modeller. Dessutom ges en fördjupning av ett antal frågor som redan togs upp i den tidigare kursen, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Till dessa frågor hör behandlingen av kostnader, diskontering, värderingen av tid, betalningsviljestudier, möjligheten av att äldre systematiskt missgynnas i hälsoekonomiska utvärderingar samt vad ett genderperspektiv på hälsoekonomisk utvärdering innebär.Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara hur man kan modellera sjukdomsförloppet i en befolkningen och diskutera hur detta kan användas i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan ta hänsyn till osäkerhet i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan behandla kostnader i hälsoekonomisk utvärdering; granska hälsoekonomiska utvärderingar med avseende på de frågeställningar som behandlats under kursen.Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Det ges också seminarier där studenterna presenterar och diskuterar en modell som de själv har utvecklat. Dessa seminarier är obligatoriska. Alla undervisning sker på engelska.