Den första delen av kursen fokuserar på artkunskap samt metoder för inventering av växter och insekter. I detta ingår att utan hjälpmedel kunna identifiera de vanligaste växterna i norra Sverige och ett urval av mossor, lavar, svampar och insekter, samt att med hjälp av bestämningslitteratur kunna identifiera mindre vanliga växter och insekter i den svenska floran och faunan. Under ett fältprojekt tillämpas artkunskap, planering, genomförande och redovisning av en biologisk inventering. Kursens andra del fokuserar på systematik och livets utveckling, samt organismers släktskap. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning tillämpas framförallt på landväxter, svampar och djur. I detta ingår att studenterna tränas i att känna igen morfologi och anatomi hos representanter från de olika utvecklingslinjerna. Kunskaperna som erhålls under kursen är mycket värdefulla för biologer i det kommande arbetslivet. Kursen ingår i biologiinriktningen av kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap men kan också läsas som fristående kurs. För att ta till vara på barmarkssäsongen i norra Sverige för exkursioner och projekt startar kursen två veckor före datum för övriga kurser på höstterminen.